រដ្ឋាភិបាល ជំរុញផែនការនាំចេញសត្វទៅទីផ្សារក្រៅប្រទេស ខណៈវិស័យចិញ្ចឹមសត្វរបស់កសិករ អាចផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងស្រុក

ភ្នំពេញ៖ បច្ចុប្បន្ននេះ កម្ពុជាមានសមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់ត្រីសាច់បានកើនឡើងដល់ ៩២ ភាគរយគិតត្រឹមខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ខណៈការផ្គត់ផ្គង់សាច់ជ្រូកអាចដំណើរការ…