ការនាំចេញបន្លែចម្រុះរបស់កម្ពុជា​ទៅក្រៅប្រទេសសម្រេចបានជាង១២០តោន នៅឆមាសទី១នេះ

ភ្នំពេញ ៖ ​កម្ពុជា សម្រេចបានការនាំចេញបន្លែចម្រុះគ្រប់ប្រភេទទៅកាន់ទីផ្សារក្រៅប្រទេសក្នុងបរិមាណ ១២១,១៩តោន នៅឆមា​សទី១ ឆ្នាំ២០២៣ នេះ​ មានការកើន…

ផលិតផលកសិផលខ្មែរ៥ប្រភេទ កំពុងមានតម្រូវការទីផ្សារក្រៅស្រុកខ្ពស់

ស្របទៅនឹងគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើពិពិធកម្មលើវិស័យកសិកម្ម និងកសិ-ឧស្សាហកម្ម បច្ចុប្បន្នទីផ្សារអន្តរជាតិកំពុងមានតម្រូវការខ្ពស់លើ….