អ្នកជំនាញ ៖ ពលរដ្ឋកម្ពុជា ចាប់ផ្តើមមានទំនោររស់នៅក្នុងខុនដូកាន់តែច្រើន ធៀបនឹង៤ឆ្នាំមុន

ភ្នំពេញ ៖ ការអភិវឌ្ឍខុនដូនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានមើលឃើញថា ចាប់ផ្ដើមមានសន្ទុះគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងអំឡុងពេលប្រមាណ ៤-៥ ឆ្នាំមុននេះ ហើយក៏ជាពេលវេលាដែលប្រជា…

អ្នកជំនាញមើលឃើញថា ទីផ្សារខុនដូកម្ពុជានឹងមានតម្រូវការខ្ពស់ឡើងវិញនៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ

ភ្នំពេញ ៖ នៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងទីផ្សារខុដូនៅកម្ពុជាត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ឃើញថាមានកំណើនខ្ពស់ បើទោះជាតម្រូវការត្រូវបានជាប់ទ្រឹងនៅក្នុងរយៈពេល២ឆ្នាំ…

អ្នកជំនាញ ៖ ទីផ្សារខុនដូបច្ចុប្បន្ន កំពុងផ្ដល់ឱកាសដល់អ្នកវិនិយោគក្នុងស្រុក

ភ្នំពេញ ៖ ក្នុងពេលវិនិយោគិនបរទេសនៅមិនទាន់មានចំនួនច្រើនចូលមកកម្ពុជាដើម្បីស្វែងរកការវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យ ក៏ដូចជាវិស័យមួយចំនួនទៀតនោះ សម្រាប់តែទីផ្សារខុនដូត្រូវ…

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy