មុខរបរចញ្ចឹមគោយកសាច់ មាននិរន្តរភាពទីផ្សារ និងមានអត្រាចំណេញខ្ពស់ 

ការចិញ្ចឹមគោយកសាច់ គឺជារបរមួយដែលបងប្អូនខ្មែរនិយមចិញ្ចឹមជាលក្ខណៈគ្រួសារ និងជាកសិដ្ឋាន ជាពិសេសអ្នកដែលរស់នៅតាមទីជនបទសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការទីផ្សារយ៉ាងទូលំទូលាយ …