ស្វែងយល់ពីការចូលរួមរបស់វិនិយោគិននៅក្នុងទីផ្សារដំបូងនៃផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា

ការចូលរួមនៅក្នុងទីផ្សារដំបូង ដែលជាការទិញហ៊ុនដោយផ្ទាល់ពីក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយ កើតមានម្តងម្កាលនៅពេលដែលមានក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយលក់ភាគហ៊ុនជាសាធារណៈលើកដំបូងក្នុងផ្សា