តម្លៃប្រេងសកលបានកើនឡើងបន្តិចវិញនៅដើមសប្តាហ៍នេះមុនជំនួបរបស់ OPEC

តម្លៃប្រេងនៅតាមបណ្តាប្រទេសជាច្រើននៅលើសកលភាគច្រើននៅដើមសប្តាហ៍នេះមានការកើនឡើងបន្តិចវិញធៀបទៅនឹងកាលពីសប្តាហ៍មុន ដោយក្នុងនោះបណ្តាក្រុមហ៊ុនធំៗរបស់

ឫសគល់នៃការកំណត់តម្លៃប្រេង និងការគ្រប់គ្រងទីផ្សារប្រេងរបស់អាមេរិក និងអង្កការ OPEC

ការចម្រាញ់ប្រេងជាលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្មនៅលើពិភពលោកគ្រាដំបូង រួមជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងទីផ្សារត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីសតវត្សរ៍ទី២០ មុនពេលកើតមាន

ស្វែងយល់ពីអង្គការនៃប្រទេសនាំចេញប្រេង (OPEC)

OPEC គឺជាក្រុមជួញដូរដែលគ្រប់គ្រងការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងក្នុងការកំណត់តម្លៃប្រេងនៅលើទីផ្សារពិភពលោក ដើម្បីជៀសវាងការប្រែប្រួលដែលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសផលិតប្រេង

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy