គម្រោងអភិវឌ្ឍលំនៅដ្ឋានតម្លៃមធ្យមនៅតំបន់ផ្លូវជាតិលេខ៣ ចាប់មានសន្ទុះឡើងវិញ

បន្ទាប់ពីមានភាពស្ងប់ស្ងាត់នៃការរីករាលដាលជំងឺកូវី-១៩ បណ្តាអ្នកវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងទីផ្សារលំនៅដ្ឋានចាប់ផ្តើមមមាញឹកឡើងវិញគួរឲ្យកត់សម្គាល់ ជាពិសេសនៅតាមតំបន់

AMS ECONOMY
@amseconomy