ការសិក្សា​ ៖ ទីផ្សារលំនៅឋានរបស់វៀតណាមនៅតែឱនភាពនៅឡើយ

គិតត្រឹមមកដល់ខែមេសា ឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះ ទីផ្សារអចលនទ្រព្យរបស់ប្រទេសវៀតណាម ជាពិសេសផ្នែកលំនៅឋានត្រូវបានគេមើលឃើញថា នៅតែបន្តទទួលរងនូវផល…

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy