ចំណូលពីការនាំចេញអង្ករកម្ពុជាគិតជាមធ្យមប្រមាណ ១០០ លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយខែ

ភ្នំពេញ ៖ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាបានលើកឡើងថា តាមរយៈសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាបាននាំចេញអង្ករទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិគិតជាមធ្យមក្នុងមួយខែបានប្រមាណជាង…

AMS ECONOMY
@amseconomy