ចិនឆ្ពោះទៅរកទីផ្សារ IoT ដែលមានទំហំជាង ៣០០ពាន់លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល៥ឆ្នាំខាងមុខ

ប្រទេសមហាអំណាចចិន កំពុងធ្វើដំណើរយ៉ាងលឿននៅក្នុងឧស្សាហកម្មដ៏ថ្មីសន្លាងមួយនៃទីផ្សារបច្ចេកវិទ្យា ដែលនៅត្រឹមឆ្នាំ២០២៥ខាងមុខនេះ នឹងពង្រីកទំហំឲ្យបាន ៣០០ពាន់លានដុល្លារ