អបអរសាទរ !  «ទឹកឃ្មុំព្រៃមណ្ឌលគីរី» បានចុះបញ្ជីផ្លូវការជាផលិតផលសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រ

មណ្ឌលគីរី ៖ ទឹកឃ្មុំព្រៃមណ្ឌលគីរី ត្រូវបានចុះបញ្ជី និងទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការក្នុងនាមជាផលិតផលធម្មជាតិសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រ ដែលជាការលើកស្ទួយដល់ទីផ្សារទឹកឃ្មុំនៅក្នុងខេត្តនៃភូមិភាគ…

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy