បច្ចេកវិទ្យាថ្មី កែច្នៃទឹកសមុទ្រក្លាយជាទឹកស្អាតសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរំពឹងអាចជួយមនុស្សបានជាង២ពាន់លាននាក់

បញ្ហាកង្វះទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃបានក្លាយជាបញ្ហាដ៏ធំ និងរុញច្រានឲ្យមនុស្សប្រមាណជាង ២ ០០០លាននាក់រស់នៅតាមតំបន់ផ្សេងគ្នាលើពិភពលោកជួបវិបត្តិ និងប៉ះពាល់ដល់កត្តាសុខភាពរហូត…

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy