ប្រព័ន្ធទូទាត់លុយ SPFS ដែលរុស្សីត្រៀមទុកជំនួស SWIFT មានតាំងពីឆ្នាំ២០១៤

រុស្ស៊ី ៖ កាលពីឆ្នាំ២០១៤ បន្ទាប់ពីរុស្សីបានបើកការលុកលុយទៅលើតំបន់ Crimea ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់លោកខាងលិចត្រូវបានប្រកាសឡើងដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងរុស្ស៊ី…

AMS ECONOMY
@amseconomy