ប្រព័ន្ធទូទាត់សងប្រាក់នៅកម្ពុជាកាន់តែមានភាពទូលំទូលាយសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់

ភ្នំពេញ ៖ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាគ្រប់គ្រងលើប្រព័ន្ធទូទាត់សងប្រាក់ចំនួន ៥ រួមមាន ប្រព័ន្ធផាត់ទាត់ជាតិ (NCS) ប្រព័ន្ធសេវាទូទាត់រហ័ស (FAST) ប្រព័ន្ធខេមបូឌានស៊ែស្វីច…

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy