ទេសចរណ៍មូស្លីម (Muslim Tour) អាចផ្តល់ផលចំណេញរាប់ពាន់លានដុល្លារដល់សេដ្ឋកិច្ច

សព្វថ្ងៃនេះ វិស័យទេសចរណ៍មូស្លីមកំពុង​រីក​ចម្រើន​ទៅ​ជា​ឧស្សាហកម្ម​ដែលផ្តល់ផលចំណេញរាប់​ពាន់​លាន​ដុល្លារដោយសារប្រជាជនមូស្លីម…

ស្វែងយល់ពីទេសចរណ៍មូស្លីម (Muslim Tour) ជានិន្នាការថ្មីក្នុងវិស័យទេសចរណ៍

ការយល់ដឹងអំពីលក្ខខណ្ឌនៃការធ្វើដំណើរកម្សាន្តរបស់ទេសចរណ៍មូស្លីម ឬ Muslim Tour ផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់…