ចំនួនកសិករស្រូវមិត្តក្រៀលនៅតំបន់ការពារទេសភាពអន្លង់ព្រីង កើនឡើងពី ៤១ ទៅ ១១៩ គ្រួសារ

ភ្នំពេញ ៖ គិតមកដល់ឆ្នាំ២០២៣នេះ គម្រោងស្រូវមិត្ដក្រៀលបានឈានចូលដល់ឆ្នាំទី៣ហើយ ដោយចំនួនកសិករស្រូវមិត្ដក្រៀលបានកើនឡើងពី ៤១គ្រួសារ ដល់១១៩គ្រួសារ។ ចំណែកផ្ទៃដីដាំ…

គម្រោងនិរន្តភាពតំបន់ទេសភាព និងទេសចរណ៍ធម្មជាតិកម្ពុជាបានជួយគាំទ្រយ៉ាងច្រើនដល់សហគមន៍មូលដ្ឋាន

មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងបរិស្ថានបានអះអាងថា តាមរយៈការអនុវត្តគម្រោងនិរន្តភាពតំបន់ទេសភាព និងទេសចរណ៍ធម្មជាតិកម្ពុជា ជាចំណែកមួយនៃការចូលរួមការពារ…