គម្រោងនិរន្តភាពតំបន់ទេសភាព និងទេសចរណ៍ធម្មជាតិកម្ពុជាបានជួយគាំទ្រយ៉ាងច្រើនដល់សហគមន៍មូលដ្ឋាន

មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងបរិស្ថានបានអះអាងថា តាមរយៈការអនុវត្តគម្រោងនិរន្តភាពតំបន់ទេសភាព និងទេសចរណ៍ធម្មជាតិកម្ពុជា ជាចំណែកមួយនៃការចូលរួមការពារ…

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy