ស្ថានីយអវកាសដំបូងរបស់ចិន (CSS) កំពុងធ្វើទំនើបកម្មកាន់តែខ្លាំង

គិតមកត្រឹមខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១នេះ ស្ថានីយអវកាសដំបូងបំផុតរបស់ប្រទេសចិន China Space Staion ដែលមានឈ្មោះថា Tiangong Space Staion គឺមានអាយុកាលប្រមាណជិត៨ខែ…

កម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ Angkor SALAD App សម្រាប់ជំរុញវិស័យកសិកម្មតាមបែបទំនើបកម្ម

ក្រសួងកសិកម្ម ដាក់ឲឲ្យដំណើរការកម្មវិធី Angkor SALAD App ដែលផ្សព្វផ្សាយទិន្នន័យភូមិសាស្រ្តសម្រាប់កសិកម្ម និងទឹកក្នុងកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ ដើម្បីជួយជំរុញ និងពង្រីកការផ្សព្វផ្សាយ

AMS ECONOMY
@amseconomy