ពូជទំពាំងបាយជូរថ្លៃបំផុតរបស់ជប៉ុនត្រូវបានចិន និងកូរ៉េខាងត្បូងលួចចម្លងបង្កាត់ពូជយកប្រយោជន៍យ៉ាងលើសលប់

ពូជទំពាំងបាយជូរដែលមានតម្លៃថ្លៃបំផុតរបស់ប្រទេសជប៉ុនត្រូវបានកសិករនៅប្រទេសចិន និងកូរ៉េខាងត្បូង លួចចម្លង និងបង្កាត់ពូជដាំដុះ ដើម្បីយកប្រយោជន៍យ៉ាងលើសលប់

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy