គម្រោងចំនួន ៣៨ ត្រូវបានកម្ពុជាអនុម័តក្រោមទុនវិនិយោគសរុបជាង២ពាន់លានដុល្លារ

ភ្នំពេញ ៖ ស្ថិតនៅក្នុងត្រីមាសដំបូងដើមឆ្នាំ២០២២នេះ គម្រោងវិនិយោគក្នុងការបង្កើតរោងចក្រ និងអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងវិស័យសំណង់សរុបដល់ចំនួន ៣៨គម្រោងត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈ…

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy