ទីផ្សារមូលបត្រ ៖ ទំហំមូលធនូបនីយកម្មទីផ្សារកើនឡើងដល់ជាង ២ ពាន់លានដុល្លារ គិតត្រឹមចុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំនេះ

ភ្នំពេញ ៖ ទំហំមូលធនូបនីយកម្មទីផ្សារសរុបនៃទីផ្សារមូលបត្រកម្មសិទ្ធិនៅកម្ពុជាមានតម្លៃប្រហែល ២,១៤ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកគិតត្រឹមចុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២ ខណៈបច្ចុប្បន្ន ទីផ្សារមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ…