ចិន រំពឹងថាទំហំលក់រាយរបស់ខ្លួននឹងកើនឡើងជិត ៧ ទ្រីលានដុល្លារនៅឆ្នាំនេះ

មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលចិនបានធ្វើការព្យាករទៅលើទំហំនៃការលក់រាយនៅគ្រប់ទីផ្សារទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ឆ្នាំ២០២១នេះថា អាចនឹងកើនឡើងរហូតជិត ៧ទ្រីលានដុល្លារ ឬ