កម្ចីមិនទាមទារទ្រព្យធានាកំពុងជួយប្រជាពលរដ្ឋកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់កម្ចីក្រៅផ្លូវការ

កម្ចីមិនទាមទារទ្រព្យធានា (Unsecured Loan) ដែលជាផលិតផលឥណទានមួយក្នុងចំណោមផលិតផលឥណទានរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការ បានិងកំពុងជួយប្រជាពលរដ្ឋកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់កម្ចីក្រៅផ្លូវការ