វិស័យធនាគារ ៖ ការរឹបអូសទ្រព្យធានាមិនមែនជាជម្រើសដែលម្ចាស់បំណុលចង់បាននោះទេ

ជាការពិត ក្នុងការទទួលកម្ចីពីធនាគារ ក៏ដូចជាគ្រិះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អតិថិជន ឬអ្នកខ្ចី​ចាំបាច់ត្រូវមានទ្រព្យដើម្បីធានាការសងត្រឡប់វិញ។ នៅពេលដែលអតិថិជនរូបនោះមិនមាន លទ្ធភាពសងត្រឡប់ទេ គ្រិះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារអាចមានសិទ្ធិក្នុងការរឹបអូសយក ទ្រព្យធានានោះជំនួស…

អត្តសញ្ញាណបណ្ណ ឬសៀវភៅគ្រួសារមិនមែនជាទ្រព្យធានាក្នុងប្រតិបត្តិការផ្តល់ឥណទាននោះទេ

ភ្នំពេញ ៖ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា (ធនាគារកណ្តាល) ប្រកាសឱ្យគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ និងគ្រឹះស្ថានឥណទានជនបទទាំងអស់ ហាមឃាត់ទទួលយកអត្តសញ្ញាណបណ្ណ…

CGCC ប្រកាសបន្តដំណើរការ “គម្រោងធានាឥណទានដើម្បីស្តារអាជីវកម្ម” សម្រាប់ SME ដែលខ្វះទ្រព្យធានា

ភ្នំពេញ ៖ សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា (CGCC) បានប្រកាសបន្តដាក់ឱ្យដំណើរការ “គម្រោងធានាឥណទានដើម្បីស្តារអាជីវកម្ម (Business Recovery Guarantee Scheme, BRGS)…