ទ្រព្យសកម្មធនាគារកើនឡើង ៨១ ប៊ីលានដុល្លារ ខណៈឥណទានកើនដល់ ៥៦ ប៊ីលានក្នុងរយៈពេល២៥ ឆ្នាំ

វិស័យធនាគារមានការរីកចម្រើនគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ដោយក្នុងរយៈពេល ២៥ ឆ្នាំចុងក្រោយនេះការកើនឡើងនូវទ្រព្យសកម្មប្រមាណ ៨០ ដង ដល់ ៨១ ប៊ីលានដុល្លារអាមេរិក  រីឯឥណទានកើនឡើងប្រមាណ ១៦១ ដង ដល់ ៥៦ ប៊ីលានដុល្លារអាមេរិក និងប្រាក់បញ្ញើ​កើនឡើងប្រមាណ ៦៩ ដង ដល់ ៤៥ ប៊ីលានដុល្លារអាមេរិក…