ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ៖ ទ្រព្យសកម្មក្នុងស្រុកសុទ្ធនៃគ្រឹះស្ថានទទួលប្រាក់បញ្ញើបានបន្តកើនឡើង

ភ្នំពេញ ៖ ទ្រព្យសកម្មក្នុងស្រុកសុទ្ធនៃគ្រឹះស្ថានទទួលប្រាក់បញ្ញើបានបន្តកើនឡើងតិចតូចកាលពីដើមត្រីមាសដំបូង ឆ្នាំ២០២២ ធៀបនឹងខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ខណៈទ្រព្យសកម្មបរទេសសុទ្ធនៃវិស័យ…

ទ្រព្យសកម្មរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាបានកើនឡើង ១៧% ក្នុងឆ្នាំ២០២១

ភ្នំពេញ ៖ ទ្រព្យសកម្មរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០២១ បានកើនឡើង ១៧% (ដល់ ៤០,១ ទ្រីលានរៀល ស្មើនឹង ៩,៨ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក) ធៀបនឹងឆ្នាំ២០២០…

ទ្រព្យសកម្មរបស់ប្រព័ន្ធធនាគារនៅកម្ពុជាមានកំណើន ១៦ ភាគរយក្នុងឆ្នាំ២០២១

ភ្នំពេញ ៖ ទ្រព្យសកម្មរបស់ប្រព័ន្ធធនាគារនៅកម្ពុជាគិតជាប្រាក់មានចំនួន ៦៨,២ ពាន់លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ២០២១ មានកំណើន ១៦ ភាគរយ ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ២០២០…

ប្រព័ន្ធធនាគារនៅកម្ពុជាមានទ្រព្យសកម្មសរុបប្រមាណ ៥៤,៣ ពាន់លានដុល្លារ

ទោះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកនៃវិបត្តិកូវីដ-១៩យ៉ាងណា ក៏វិស័យធនាគារនៅកម្ពុជានៅតែអាចរក្សាបានភាពល្អប្រសើរ ជាមួយនឹងការកើនឡើងនូវទំហំទ្រព្យសកម្មសរុបជាង ៥៤,៣

AMS ECONOMY
@amseconomy