ទំហំពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា-ចិន រយៈពេល ៨ខែឆ្នាំ២០២៣ សម្រេចបានជាង ៨ ០០០លានដុល្លារ

រយៈពេល៨ខែ គិតចាប់ពីខែ មករា ដល់ខែ សីហា ទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជា-ចិន សម្រេចបានចំនួន ៨ ០៩៣ ០៧២ ៩៤៦លានដុល្លារ អាមេរិក។

ទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគី កម្ពុជា-ចិន គ្រោងនឹងបង្កើនដល់ ១៥ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ២០២៥ 

ឆ្នាំ ២០២២ ទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគី សម្រេចបានជាង ១១ ពាន់លានដុល្លារ គ្រោងបង្កើនដល់ ១៥ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក

ក្នុងឆ្នាំ២០២៣ កម្ពុជា-ចិន ប្ដេជ្ញាជំរុញទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីឱ្យកើនលើស ១២ពាន់លានដុល្លារ

ភ្នំពេញ ៖ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា បានលើកឡើងថា កម្ពុជា-ចិន បានប្ដេជ្ញាជំរុញទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីកម្ពុជា-ចិន ឱ្យកើនឡើងលើស ១២ពាន់លានដុល្លារ…