ឧបនាយករដ្ឋមន្ដ្រី សាយ សំអាល់ ៖ តំបន់ឆ្នេរជាប៉ូលសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំសម្រាប់កម្ពុជា អាចផ្ដល់ចំណូលជូនជាតិប្រមាណ ២០០០ លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ

តំបន់ឆ្នេរ គឺជាប៉ូលសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំសម្រាប់កម្ពុជា ដែលអាចផ្ដល់ចំណូលដល់ជាតិប្រមាណ ២ ០០០ លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ តាមរយៈធនធានជលផល