រាជរដ្ឋាភិបាល​ប្រកាស​ទទួល​ស្គាល់​​សាកលវិទ្យាល័យ​ពាណិជ្ជសាស្ត្រ​ថ្មីមួយដោយ​ផ្ដោត​​លើ​​ជំនាញ​ហិរញ្ញវត្ថុ​និង​ធនាគារ​

​វិទ្យាស្ថានពាណិជ្ជអេស៊ីលីដា ក្លាយទៅជា​សាកលវិទ្យាល័​យ​​ពាណិជ្ជសាស្ត្រអេស៊ីលីដាជា​ផ្លូវការ ផ្ដោត​ជំនាញ​ដដែល​រួម​មាន​ហិរញ្ញវត្ថុ​ ធនាគារ

លោក ​សន សៀប ៖ CVEA កំពុង​បង្កើន​ធនធានមនុស្ស​​ដើម្បី​ចូល​រួមក្នុងការផ្ដល់​សេវាកម្ម​វិស័យ​អចលនទ្រព្យ​កម្ពុជា​

ធនធានមនុស្ស​ក្នុង​វិស័យ​នីមួយៗគឺមានសារ​សំខាន់ណាស់ ដោយឡែក​ធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យ​អចលនទ្រព្យ​មិនសូវ​មានទេ ដូច្នេះចាំបាច់ត្រូវ​ការបណ្ដុះបណ្តាលបន្ថែម​ទៀត