ធនាគាពិភពលោក ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន ១៦៣ លានដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់ពន្លឿនលទ្ធភាពទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនៅកម្ពុជា

ធនាគារពិភពលោកបានការយល់ព្រមលើគម្រោងដែលមានតម្លៃ១៦៣លានដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់ឆ្លើយតបនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងពង្រឹងសេវាផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនៅកម្ពុជា