ធនាគារកណ្តាលចិនកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់កម្ចីគោលសំខាន់ពី ៣,៥៥ ភាគរយ​មក​ត្រឹម ៣,៤៥ ភាគរយ

យោងទៅតាមប្រភពពី Al Jazeera បានរាយការណ៍ថា ធនាគារកណ្តាលរបស់ចិនបានកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់គោលសំខាន់មួយ…