ការដំឡើងអត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារកណ្តាលអាមេរិកកំពុងជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់ប្រទេសមានចំណូលទាប

ការដំឡើងអត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារកណ្តាលអាមេរិកកំពុងជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់ប្រទេសមានចំណូលទាប រាប់ទាំងបណ្តាប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍផងដែរ

តម្លៃប្រេងមិនសូវផ្លាស់ប្តូរ ប៉ុន្តែគេកំពុងព្រួយបារម្ភពីអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់របស់ធនាគារកណ្តាលអាមេរិក

បរទេស៖ យោងទៅតាមប្រភពពី The Economic Times បានរាយការណ៍ថា តម្លៃប្រេងមិនផ្លាស់ប្តូរច្រើននោះទេក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះ ប៉ុន្តែគេកំពុងព្រួយបារម្ភពីអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់…