ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងធនាគារកណ្ដាលម៉ាឡេស៊ី ចុះ MOU លើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជំរុញនវានុវត្តន៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងប្រព័ន្ធទូទាត់សងប្រាក់

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងធនាគារកណ្ដាលម៉ាឡេស៊ី ចុះអនុស្សារណៈយល់យោគគ្នាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជំរុញនវានុវត្តន៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងប្រព័ន្ធទូទាត់សងប្រាក់

គ្រឹះស្ថាន ខេមា មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ រៀបចំសិក្ខាសាលាប្រចាំឆ្នាំបង្ហាញពីលទ្ធផលដែលទទួលបានក្នុងឆ្នាំ២០២២ និងលើកទិសដៅឆ្នាំ២០២៣

ភ្នំពេញ ៖ ជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការផ្តល់ឥណទានស្របតាមបបទបញ្ញាត្តិនៃធនាគារជាតិកម្ពុជា នៅរសៀលថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣កន្លងទៅនេះ គ្រឹះស្ថាន ខេមា មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ…