គិតត្រឹមខែធ្នូ ចុងឆ្នាំ២០២៣ SME Bank ផ្តល់កម្ចី២៧ លានដុល្លារអាមេរិកដល់ ៣៤១ ស្ថាប័នក្នុងវិស័យទេសចរណ៍

គិតត្រឹមខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ ធនាគារ SME Bank បានផ្តល់កម្ចីចំនួន២៧ លានដុល្លារអាមេរិកដល់៣៤១ ស្ថាប័នក្នុងវិស័យទេសចរណ៍