ក្រសួងទេសចរណ៍ លើកទឹកចិត្តអាជីវកម្មទេសចរណ៍ក្នុងខេត្តសៀមរាប ទៅទទួលកម្ចីពីធនាគារ SME

កម្មវិធីកម្ចីដោយផ្ទាល់ដល់ប្រតិបត្តិករទេសចរណ៍ក្នុងខេត្តសៀមរាប នឹងជួយស្តារ លើកស្ទួយស្ថានភាពទេសចរណ៍ក្នុងខេត្តសៀមរាបឱ្យកាន់តែល្អប្រសើរ