ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីរួមគ្នាបង្កើតមូលដ្ឋានទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុ និងសេដ្ឋកិច្ច

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានសហការជាមួយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីក្នុងការរៀបចំបង្កើតមូលដ្ឋានទិន្នន័យ សម្រាប់សម្រួលដល់ការវិភាគ និងការតាមដានស្ថានភាពវិស័យម៉ាក្រូ

ដំណើរ១០ឆ្នាំនៃកំណើតធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី(ADB)

កិច្ចព្រមព្រៀងបង្កើតធនាគារភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីបានចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ ១៩៦៦ ជាមួយនឹងការផ្តល់សច្ចាប័ន ឬការទទួលយកហត្ថលេខីចំនួន១៥

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy