ធនាគារវិនិយោគអឺរ៉ុបគ្រោងពង្រីកការវិនិយោគបន្ថែមលើគម្រោងវិនិយោគបៃតងនៅកម្ពុជា

ភ្នំពេញ ៖ ធនាគារវិនិយោគអឺរ៉ុប គ្រោងនឹងពង្រីកវិនិយោគបន្ថែមនៅកម្ពុជា ជាពិសេសលើគម្រោងវិនិយោគបៃតង ខណៈកម្ពុជាបានកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃជាតិ និងរដ្ឋមួយរឹងមាំ…