ធនាគារ SME បានបញ្ចេញឥណទានជាង ៥៣ លានដុល្លារដល់អាជីវកម្មស្ថិតក្នុងវិស័យទេសចរណ៍

ភ្នំពេញ ៖ ធនាគារ SME បានឱ្យដឹងក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួន កាលពីថ្មីៗនេះថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ មានអាជីវកម្មស្ថិតក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ចំនួន ៣៤៨ ដែលទទួលបាន…

ធនាគារ SME បានផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានជាង ៥៣ លានដុល្លារ ដល់អាជីវកម្មស្ថិតក្នុងវិស័យទេសចរណ៍

ភ្នំពេញ ៖ តាមរយៈគម្រោងសហហិរញ្ញប្បទានស្តារ និងជំរុញកំណើនក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ (TRCS) ធនាគារ SME បានផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានចំនួនប្រមាណ ៥៣ លានដុល្លារ ដល់អាជីវកម្មស្ថិត…