កម្មវិធីចំណេះដឹង​ហិរញ្ញវត្ថុ​របស់ធនាគារ​ ABA​ ធ្វើឱ្យប្រជាពលរដ្ឋ​ជនជាតិ​ដើម​ភាគតិចក្នុង​ខេត្តរតនគិរី​ ចៀសផុតពីបំណុលលើសលប់

កម្មវិធីចំណេះដឹង​ហិរញ្ញវត្ថុ​របស់ធនាគារ​ ABA​ ធ្វើឱ្យប្រជាពលរដ្ឋ​ជនជាតិ​ដើម​ភាគតិចក្នុង​ខេត្តរតនគិរី​ ចៀសផុតពីបំណុលច្រើនលើសលប់