រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចផ្តល់ថវិកាបន្ថែម ១០ លានដុល្លារតាមរយៈធនាគារ ARDB ក្នុងការប្រមូលទិញស្រូវពីប្រជាកសិករ

ភ្នំពេញ ៖ រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចផ្តល់ថវិកាបន្ថែម ១០ លានដុល្លារតាមរយៈធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម (ARDB) សម្រាប់គាំទ្រដល់រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ និងក្រុមហ៊ុន…