ផ្លូវការណ៍ ៖ ធនាគារ SME បញ្ចេញកម្ចីឥណទានជិត ២០លានដុល្លារ ជូនដល់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមស្ថិតក្នុងវិស័យទេសចរណ៍

ភ្នំពេញ ៖ ធនាគារសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម កម្ពុជា (SME Bank of Cambodia) បានបញ្ចេញកម្ចីឥណទានជិត ២០ លានដុល្លារ ជូយដល់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមស្ថិត…