អត្រាអតិផរណារំពឹងថានឹងត្រឡប់ទៅរកនិន្នាការធម្មតាវិញសម្រាប់ចុងឆ្នាំ២០២៣ និងឆ្នាំ២០២៤

ភ្នំពេញ ៖ អត្រាអតិផរណា ត្រូវបានរំពឹងថានឹងត្រឡប់ទៅរកនិន្នាការធម្មតាវិញក្នុងអត្រា ២,៥% ដូចគ្នាសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣ និងឆ្នាំ២០២៤ ដោយសារការរំពឹងទុកនៃការវិល…