ស្វែងពីសាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា និងអត្ថប្រយោជន៍

CGCC មានបេសកកម្មចម្បងផ្តោតលើការផ្តល់ការធានាឥណទានលើកម្ចីដែលផ្តល់ឱ្យអាជីវកម្ម ដើម្បីចែករំលែកហានិភ័យជាមួយស្ថាប័នផ្តល់កម្ចី និងបង្កើនបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ

CGCC បានផ្តល់ការធានាឥណទានដល់វិស័យ MSME និង SME ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់កម្ចីជាង ១៦៤ លានដុល្លារ

គិតត្រឹមចុងខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា (CGCC) បានផ្តល់ការធានាឥណទានជូនដល់ ១៩២៨ គណនី ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់កម្ចីប្រហាក់ប្រហែល ១៦៤.៧២ លានដុល្លារ

សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជាផ្តល់ការធានាឥណទានក្នុងទំហំកម្ចីជាង ៩២ លានដុល្លារគិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ ២០២២

ភ្នំពេញ ៖ សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា (CGCC) បានផ្តល់ការធានាឥណទានជូនដល់ ៩៨៥ ក្រុមហ៊ុន/អាជីវកម្ម ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់កម្ចីប្រហាក់ប្រហែល ៩២,៧ លានដុល្លារ…