សម្តេចធិបតី ៖ ផ្តល់អនុសាសន៍៨ចំណុច ដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យសុខាភិបាល

ក្រសួងសុខាភិបាល ឈរលើមូលដ្ឋាននៃការវិភាគមុខងារច្បាស់លាស់ ត្រូវបន្តពិនិត្យ កែសម្រួលតួនាទី និងរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធក្រសួង និង អង្គភាពសុខាភិបាល ស្របតាមរបត់ ថ្មីនៃដំណើរការកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ