បរិបថថ្មីនៃវិស័យធានារ៉ាប់រង៖ រួមចំណែកអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចជាតិ ដោយការបង្កើនសមត្ថភាពម្ចាស់អាជីវកម្ម

លើសពីវិស័យធានារ៉ាប់រង ដែលផ្ដោតទៅលើតែការលក់សេវាកម្មធានារ៉ាប់រងដល់ប្រជាជន បច្ចុប្បន្ន វិស័យនេះកំពុងឈានទៅមួយកម្រិតទៀត ក្នុងការរួមចំណែកអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចជាតិឱ្យកាន់តែប្រសើរ…