អាមេរិក ចម្លងយកក្បួនធារាសាស្ត្រពីឥណ្ឌា ដើម្បីសន្សំសំចៃទឹក និងបង្កើតថាមពលអគ្គិសនី

រដ្ឋ California ដែលជាចំណុះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក បានចម្លងយកក្បួនគ្រប់គ្រង និងថែរក្សាប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្ររបស់ឥណ្ឌាដើម្បីសន្សំសំចៃទឹក និងបង្កើនថាមពលអគ្គិសនី…..