ធុរកិច្ចថ្មី និងសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមចំនួន ៣៨ ទទួលបានហិរញ្ញប្បទានពីសហគ្រិនខ្មែរសម្រាប់ពង្រីកអាជីវកម្ម

ធុរកិច្ចថ្មី និង សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ចំនួន ៣៨ ទទួលបានកញ្ចប់ជំនួយហិរញ្ញប្បទានពីសហគ្រិនខ្មែរសម្រាប់រក្សាលំនឹង និង ពង្រីកអាជីវកម្ម ។

សហគ្រិនខ្មែរផ្ដល់កញ្ចប់ជំនួយហិរញ្ញប្បទានដល់ធុរកិច្ចថ្មី និងសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម

ភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣] សហគ្រិនខ្មែរ ដែលជាស្ថាប័នបង្កើតឡើងដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំពិធីប្រគល់កញ្ចប់ជំនួយហិរញ្ញប្បទានដល់ធុរកិច្ចថ្មី…

រាជរដ្ឋាភិបាលជំរុញការលើកកម្ពស់សហគ្រិនភាព គាំទ្រសហគ្រាសធនតូច និងមធ្យម (SMEs) និងធុរកិច្ចថ្មី

ភ្នំពេញ ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាន និងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការជំរុញ និងលើកកម្ពស់សហគ្រិនភាព គាំទ្រដល់វិស័យសហគ្រាសធនតូច និងមធ្យម (SMEs) និងធុរកិច្ចថ្មី…

ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍​អាស៊ី ៖ ប្រព័ន្ធការងារពាក់ព័ន្ធធុរកិច្ចថ្មីរបស់កម្ពុជា​កំពុង​អភិវឌ្ឍន៍​យ៉ាងឆាប់

ភ្នំពេញ៖ យោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) បានបង្ហាញថា ប្រព័ន្ធធុរកិច្ចថ្មីដែលផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យា(technology-based startups) របស់កម្ពុជាបានរីកចម្រើន…

រាជរដ្ឋាភិបាលប្រកាសដាក់ដំណើរការកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិស្តីពី “ធុរកិច្ចថ្មីកម្ពុជា” ជាផ្លូវការ

រាជរដ្ឋាភិបាល តាមរយៈក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបានប្រកាសដាក់ដំណើរការកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិស្តីពី “ធុរកិច្ចថ្មីកម្ពុជា” ជាផ្លូវការនាថ្ងៃទី៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ដើម្បីគាំទ្រ និងជ្រោមជ្រែងដល់…

រដ្ឋាភិបាលដាក់ដំណើរការកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិស្តីពីធុរកិច្ចថ្មីកម្ពុជា ជាផ្លូវការនាសប្តាហ៍ក្រោយនេះ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នឹងដាក់ដំណើរការកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិស្តីពីធុរកិច្ចថ្មីកម្ពុជា ដើម្បីតភ្ជាប់តួអង្គក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីធុរកិច្ចថ្មី ពង្រឹងកិច្ចសហការតាមរយៈកម្មវិធីបែបសហគមន៍ និង