ទទួលផលពីអាជីវកម្មបរិយាបន្ន សហគមន៍កសិកម្មមួយអាចផ្គត់ផ្គង់បន្លែបានជាង១តោន ក្នុងមួយខែ

អាជីវកម្មបរិយាបន្ន គឺជាប្រភេទអាជីវកម្មគំរូថ្មីមួយដែលអាចផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធ និងអាចជំរុញសេដ្ឋកិច្ចទាំងក្នុងសហគមន៍ និងប្រទេសជាតិមួយ។

លោកជំទាវ ឧកញ៉ា មហាឧបាសិកា កែវ មុំ បង្ហើបពីលក្ខណសម្បត្តិខ្លះៗដែលក្រុមហ៊ុនលីលី បានជាប់ជាក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មបរិយាបន្ន

លោកជំទាវ ឧកញ៉ា កែវ មុំ បង្ហើបពីលក្ខណសម្បត្តិសំខាន់ខ្លះៗដែលធ្វើឱ្យក្រុមហ៊ុនលីលី បានជាប់ជាក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មបរិយាបន្នអាស៊ាន