ធុរជន ​និង​វិនិយោគិនជប៉ុន-កម្ពុជា​ ជាច្រើន​ចូលរួម​ក្នុងវេទិកាធុរកិច្ច​​ ដើម្បី​ស្វែងយល់ពីឱកាស​វិនិយោគ​​នៅកម្ពុជា​

សមាគម​ពាណិជ្ជ​កម្ម​កម្ពុជា-ជប៉ុន និង​ធនាគារ​អេស៊ីលីដា​ បានរៀបចំវេទិកា​ធុរកិច្ច​​ ដើម្បីផ្គូរផ្គងរវាងវិនិយោគិននៃប្រទេសទាំង២វិនិយោគរួមគ្នា