សិប្បកម្មធ្យូងអនាម័យផ្ដល់ប្រយោជន៍ទាំងជីវភាពគ្រួសារ សហគមន៍ និងបរិស្ថាន

ដើម្បីចៀសវាងការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិ ធ្យូងអនាម័យនាពេលបច្ចុប្បន្នត្រូវបានផលិតឡើងក្រោមការកែច្នៃពីកម្ទេចសំណល់ឈើ ត្រឡោកដូង និងកម្ទេចដំឡូងជាដើម

ទោះបីប្រើដុំធ្យូងអនាម័យក៏ដោយ ក៏ខ្យល់ពុលនៅតែគ្របដណ្ដប់ទីក្រុងអ៊ូឡង់បាតារ

ម៉ុងហ្គោលី ៖ ក្នុងរយៈពេល ៣ ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ផ្សែង និងការបំពុលខ្យល់គឺជាបញ្ហាមួយក្នុងចំណោមបញ្ហាសំខាន់ជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋធានី អ៊ូឡង់បាតារ (Ulaanbaatar) របស់ប្រទេស…